Groen

Gewestelijke, nationale en Europese verkiezingen van 26 mei 2019

VRAGEN AAN DE PARTIJEN

Antwoord GROEN

 1. Wij vragen dat een socio-economische studie zal worden uitgevoerd om een beeld van de Armeense bevolking in België op te maken en zo hun behoeften en wensen te kennen.
  Antwoord:
  Groen steunt dit voorstel. Inzicht in noden en behoeften van de Armeense gemeenschap is goed.
 1. Wij vragen om steun voor opleidingen in verband met de Armeense taal en cultuur. Wij willen op lokaal niveau samenwerkingen realiseren via onze culturele centra.
  Antwoord:
  Groen hecht veel waarde aan de brede waaier aan socio-culturele verenigingen die Vlaanderen rijk is, waaronder ook de doelgroepwerkingen binnen het etnisch-cultureel middenveld. Verenigingen binnen de Armeense gemeenschap die opleidingen aanbieden in verband met de Armeense taal en cultuur moeten daarvoor kunnen rekenen op steun van de overheid.
 1. Wij willen met het onderwijssysteem werken om jongeren de mogelijkheid te geven de Armeense taal op school te leren.
  Antwoord:
  Groen is voorstander van de brede school, zodat verenigingen die actief zijn in de buurt gebruik kunnen maken van de infrastructuur. Net zoals vele andere taalgemeenschappen dat doen, kan er een aanbod uitgewerkt worden om kinderen en volwassenen te laten kennis maken met Armeense taal en cultuur.
 1. De staat zou de kleinere kerken, zoals de armeense, ook moeten erkennen, zoals zij met andere erediensten al hebben gedaan.
  Antwoord:
  Groen verdedigt de financiering van de erediensten, maar wil de huidige manier van financieren grondig hervormen. Meer rechtvaardige en transparante financiering kan door te vertrekken van het principe van een gelijk statuut en een gelijke bezoldiging voor alle bedienaars van alle erediensten. De verdeling van de middelen wordt aangepast aan de voorkeur van de belastingplichtigen. Zij worden bevraagd over hun voorkeuren omtrent de verdeling van het budget.
 1. In 2022 viert onze gemeenschap hun honderdste verjaardag. Wij willen deze verjaardag ook met de overheid vieren.
  Antwoord:
  Zeker. Groen wil de levensbeschouwelijke diversiteit in ons land erkennen en valoriseren. Samen feesten maakt daar onderdeel van. Zowel lokale als bovenlokale overheden kunnen daarin ondersteunen.
 1. Wij willen de culturele, onderwijs- en economische samenwerking tussen België en Armenië
  Antwoord:
  Dat is een lovenswaardige doelstelling, die wij mee onderschrijven. Internationale samenwerking behoort tot het DNA van het groene gedachtengoed.
 1. België moet de CEPA samenwerkings- en handelsakkoord tussen de EU en Armenië zo snel mogelijk goedkeuren.
  Antwoord:
  Groen steunt het Comprehensive and enhanced partnership agreement.
 1. België kan en moet ook een rol spelen om vrede en de menselijke ontwikkeling in Nagorno-Karabach te bevorderen… - door dialoog tussen de Armeense en Azerbaijanische bevolking aan te moedigen en te steunen.
  - en door steun aan de bevolking van Nagorno-Karabach te bieden, dat in heel moeilijke leefomstandigheden leeft.
  Antwoord:
  Akkoord. Dialoog moet steeds primeren. Belangrijkste uitdaging is rechten van alle bevolkingsgroepen respecteren en beschermen, en territoriaal akkoord vinden met Azerbaijan.
 1. Wij willen met de bevoegde instellingen werken om hate speech tegen Armeniërs tegen te gaan en om aan de bewustmaking ervan te werken.
  Antwoord:
  De wijze waarop geloofsgemeenschappen en minderheidsgroepen vandaag worden geviseerd, bewijst dat de demonen uit ons verleden niet zijn verdwenen. Daarover is Groen erg bezorgd. We hebben in België een uitgebouwd juridisch instrumentarium om de strijd tegen haatspraak aan te pakken. De instructies voor politie en justitie om haatmisdrijven op te sporen en te vervolgen moeten beter gekend zijn, en in alle politiezones hebben we nood aan contactpersonen die deze problematiek ter harte nemen en zich in deze materie specialiseren. De overheid moet blijvend inzetten op sensibilisering door scholen (herinneringseducatie) en in de openbare ruimte.
 1. Tot slot vragen wij ook dat de Kamer de wet van 25 april 2019 zo snel mogelijk wijzigt om ook de ontkenning van die genocides te bestraffen wiens daders niet werden berecht, zoals bij de Armeense genocide gebeurde.
  Antwoord:
  De vraag is volkomen begrijpelijk, maar het probleem is dat de wet enkel gaat om genocides die erkend zijn door een internationaal gerecht. Een wijziging kan, maar dit kan volgens ons alleen wanneer de wet in het verlengde ligt van internationale erkenning, teneinde te vermijden dat er genocides die ofwel erkend zijn door een parlement en genocides erkend door internationale gerechten.

alb

Calendrier

1 Oct
ARTSAKH EN DANGER
Date 01.10.2023 14:00